Latvijas Dūlu apvienības statūti


Biedrība „Latvijas Dūlu apvienība” reģistrēta

biedrību un nodibinājumu reģistrā

Rīgā 2010.gada 18. februārī

ar Nr. 40008154163

 

Statūti apstiprināti

biedrības „Latvijas Dūlu apvienība”

dibināšanas sapulcē

Rīgā 2010. gada 19. janvārī

 

Jaunā statūtu redakcija apstiprināta

biedrības „Latvijas Dūlu apvienība”

biedru sapulcē

Rīgā 2014. gada 19. februārī

 

  
1. nodaļa. Biedrības nosaukums

1.1.  Biedrības nosaukums ir „Latvijas Dūlu apvienība” (turpmāk arī – Biedrība).

1.2.  Biedrības nosaukums angļu valodā ir „Latvian Alliance of Doulas”.

1.3.  Biedrības nosaukums krievu valodā ir “Объединение Дoул Латвии”.


2. nodaļa. Biedrības mērķis un uzdevumi

2.1.  Biedrības mērķis ir atbalstīt māmiņas un bērna piedzimšanu.

2.2.  Biedrība mērķa sasniegšanai izvirza šādus uzdevumus:

2.2.1.      veicināt izpratni par grūtniecību, dzemdībām un pēcdzemdību periodu; sniegt informatīvu, fizisku un garīgu atbalstu ģimenēm bērniņa gaidīšanas un piedzimšanas laikā, tostarp vientuļajām grūtniecēm, nepilngadīgajām grūtniecēm u.c.;

2.2.2.      veicināt sabiedrības izpratni par dabiskām dzemdībām, procesiem ķermenī grūtniecības, dzemdību un pēcdzemdību laikā, pozitīvas dzemdību pieredzes nozīmi sievietes, bērna un dzimtas dzīvē;

2.2.3.      veicināt izpratni par dūlu darbu un sniegto pakalpojumu nozīmīgumu atšķirīgi noritošu grūtniecību, dzemdību un pēcdzemdību situācijās;

2.2.4.      iekļauties starptautiskā dūlu tīklā, veicinot pieredzes apmaiņu un sadarbības iespējas;

2.2.5.      veicināt dūlu iekļaušanos grūtniecības, dzemdību, pēcdzemdību aprūpes procesā;

2.2.6.      nodrošināt dūlu apmācību un sertifikāciju;

2.2.7.      risināt ar dūlu darbību saistītās problēmas un konfliktsituācijas, kurās dūlas iesaistītas.


3.nodaļa. Biedrības darbības termiņš

Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.


4. nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana

4.1.  Biedrībā var iestāties un par biedru kļūt jebkura rīcībspējīga fiziskā persona, kura atbalsta biedrības mērķi un uzdevumus un kura var iesniegt dokumentu par vismaz viena mācību gada pabeigšanu Biedrības apstiprinātā dūlu apmācības programmā vai tai pēc satura un apjoma pielīdzināmā ārvalstu vai starptautiskā dūlu apmācības programmā.

4.2.  Biedrībā var iestāties un par biedru kļūt juridiskas personas, kas atbalsta biedrības mērķi un uzdevumus.

4.3.  Persona, kas vēlas kļūt par biedru, iesniedz Biedrības valdei iesniegumu brīvā formā, kā arī šo statūtu 4.1. punktā minēto dokumentu par dūlu apmācību.

4.4.  Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Valde savu lēmumu rakstveidā paziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā lēmuma pieņemšanas brīža. Ja valdes lēmums ir noraidošs, tad tam jābūt motivētam.

4.5.  Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru sapulcei. Ja arī biedru sapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada.

4.6.  Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, rakstveidā paziņojot par to valdei.

4.7.  Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:

4.7.1.      biedrs vairāk kā 15 mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;

4.7.2.      biedrs  nepilda biedru sapulces un valdes lēmumus;

4.7.3.      biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības, tostarp neievēro Dūlu ētikas kodeksa, Dūlu pamatkodeksa un Dūlu darba principu noteikumus;

4.7.4.      biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto;

4.7.5.      biedrs ar savu rīcību kaitē Biedrības tēlam.

4.8.  Jautājumu par biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

4.9.  Izslēdzamajam biedram ir tiesības prasīt jautājuma izskatīšanu biedru sapulcē.


5.nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi

5.1.  Biedrības biedriem ir šādas tiesības:

5.1.1.      piedalīties Biedrības pārvaldē;

5.1.2.      saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;

5.1.3.      piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli.

5.2.Biedrības biedriem ir šādi pienākumi:

5.2.1.      ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;

5.2.2.      regulāri maksāt biedra naudu;

5.2.3.      ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu;

5.2.4.      ievērot Dūlu ētikas kodeksu;

5.2.5.      ievērot Dūlu pamatkodeksu un Dūlu darba principus.

5.3.  Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šī biedra piekrišana.


6. nodaļa. Goda biedri

6.1.  Biedrības darbībā var piedalīties goda biedri – par tiem var kļūt fiziskas vai juridiskas personas pēc Biedrības valdes uzaicinājuma.

6.2.  Goda biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, rakstveidā paziņojot par to valdei.

 

7. nodaļa. Goda biedru tiesības un pienākumi

7.1.   Biedrības goda biedram ir tādas pašas tiesības kā biedriem.

7.2.  Biedrības goda biedram ir pienākums ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus.

7.3.  Goda biedrs ir atbrīvots no biedra naudas maksāšanas.

7.4.  Ar biedru sapulces vai valdes lēmumu un ar goda biedra piekrišanu goda biedram var noteikt īpašas saistības.

8. nodaļa. Biedrības struktūrvienības

8.1.   Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības.

8.2.  Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.

9. nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana

9.1.   Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.

9.2.  Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē personīgi vai rakstiski pilnvarot citu personu pārstāvēt sevi.

9.3.  Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā – ne vēlāk kā līdz 31. martam.

9.4.  Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

9.5.  Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu un sapulces dienas kārtību pa elektronisko pastu.

9.6.  Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no biedriem.

9.7.  Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo  biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

9.8.  Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem biedriem.  Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

 

10. nodaļa. Izpildinstitūcija

10.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no pieciem valdes locekļiem.

10.2.Valdes locekļus ievēl biedru sapulce no sava vidus. Valdes locekļi tiek pārvēlēti katrā otrajā biedru sapulcē (izņemot ārkārtas).

10.3.Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes un Biedrības darbu.

10.4.Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.

10.5.Valde lēmumus pieņem koleģiāli. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību katrs atsevišķi.

11. nodaļa. Revidents

11.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents. Revidentu ievēl kārtējā biedru sapulcē.

11.2.Revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.

11.3.Revidents:

11.3.1.  veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

11.3.2.  dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;

11.3.3.  izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;

11.3.4.  sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;

11.3.5.  veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

11.4.Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

12. nodaļa. Biedru nauda

12.1. Biedrības biedri maksā biedru naudu vienu reizi gadā EUR 17 (septiņpadsmit euro) apmērā.

12.2.Biedrības goda biedriem nav jāmaksā dalības maksa Biedrībā.

12.3.Biedrības valde var atbrīvot atsevišķus biedrus no biedru naudas maksāšanas par biedra īpašu ieguldījumu Biedrības darbā.

0