Pieņemts Latvijas Dūlu apvienības biedru sapulcē
2014. gada 19. februārī.

Spēkā esošajā redakcijā pieņemts Latvijas Dūlu apvienības biedru sapulcē
2023. gada 25. februārī


Dūlu ētikas kodekss
I Vispārīgie noteikumi

 1. Dūlu ētikas kodekss (turpmāk – Kodekss) nosaka dūlu ētikas pamatprincipus. Tas ir saistošs Latvijas Dūlu apvienības (turpmāk – LDA) biedriem – sertificētām dūlām un dūlām apmācībā.
 2. Dūla atbalsta un sekmē dūlas profesijas vērtības, ētiskos principus, zināšanas un misiju.
 3. Dūla ciena Latviju un latviešu valodu. Dūlu savstarpējās saziņas valoda Latvijā ir latviešu valoda.
 4. Dūlas darba mērķis ir sievietes un viņas mazuļa, kā arī ģimenes fiziskās un garīgās veselības un labklājības veicināšana un stiprināšana.
 5. Dūla pret klientēm, viņu ģimenes locekļiem, kolēģēm, medicīnisko personālu un citiem, ar ko sastopas savā darbā, izturas ar cieņu, ir atvērta, pieklājīga, taisnīga, godīga un godprātīga. Nesaskaņu gadījumā dūla visupirms mēģina atrisināt situāciju tieši ar konfliktā iesaistīto personu. Dūla neaprunā citus aiz muguras.
 6. Dūla respektē katra cilvēka individualitāti un nediskriminē cilvēkus pēc viņu sociālās izcelsmes, ģimenes vai mantiskā stāvokļa, dzimuma, tautības, rases, reliģiskās vai idejiskās pārliecības vai seksuālās orientācijas.
 7. Dūla rūpējas par savu fizisko un garīgo veselību, kā arī emocionālo higiēnu, lai personiskas vai dūlas darbā radušās problēmas netraucētu viņas profesionālajai darbībai. Dūla kritiski izvērtē savu veselības stāvokli un netiekas ar klienti klātienē, ja izjūt slimības simptomus vai ir bijusi kontaktā ar citu saslimušo.
 8. Dūla ir atbildīga par savu rīcību un iegūtās informācijas konfidencialitāti, jo tā var būtiski ietekmēt citu cilvēku dzīvi.
 9. Dūla apzinās, ka viņas rīcība, gan pildot dūlas pienākumus, gan nepildot tiešos dūlas pienākumus (tostarp darbojoties sociālajos tīklos, publicējot savus rakstus vai sniedzot intervijas plašsaziņas līdzekļos), veido sabiedrības viedokli par dūlām un LDA kopumā. Dūla atturas no rīcības, kas varētu kaitēt dūlas vai LDA tēlam mediķu acīs vai sabiedrībā.
 10. Dūla izvērtē savas iespējas sniegt savus pakalpojumus par samazinātu samaksu vai bez maksas, dodot iespēju dūlas pakalpojumus saņemt arī tiem, kas par tiem nevar samaksāt, bet kuriem dūlas atbalsts nepieciešams.
 11. Dūlas cieņa, neatkarība un profesionālo noslēpumu glabāšana tiek īpaši aizsargāta. Ja savā profesionālajā darbībā dūla tiek iesaistīta konfliktsituācijā vai aizskarta, LDA iesaistās šīs situācijas risināšanā un nodrošina dūlas tiesību aizsardzību. Dūlai ir tiesības lūgt LDA iesaistīties gadījumos, kad viņas pakalpojumu sniegšanas laikā ir pārkāptas dūlas robežas, kavējot viņu sniegt nemedicīnisku un nepārtrauktu atbalstu klientei un radot viņai ierobežojumus veikt savus pienākumus saskaņā ar Kodeksa un Dūlu darba principu prasībām.

  II Dūlas kompetence
 1. Dūla apzinās savas profesionālās kompetences robežas un godprātīgi darbojas vienīgi tajās.
 2. Dūla arvien cenšas paaugstināt savu profesionalitāti, nemitīgi papildinot savas zināšanas un prasmes. Dūla apgūst un respektē savas nozares un saistīto nozaru sasniegumus.
 3. Iespēju un interešu robežās dūla iesaistās profesionālajās organizācijās, piedalās konferencēs, semināros, darba grupās, veic pētījumus. Dūla dalās savā pieredzē ar kolēģēm un sniedz viņām konsultācijas par jautājumiem, kurus labi pārzina.
 4. Dūla piedāvā tikai tādus pakalpojumus, kuru sniegšanai viņai ir atbilstošas zināšanas un prasmes. Dūla adekvāti novērtē savas zināšanas, prasmes un pieredzi.
 5. Ja dūlai nav konkrētas problēmas risināšanai pietiekamas zināšanas vai prasmes, viņa rekomendē vērsties pie profesionalitātes ziņā atbilstošas kolēģes vai cita speciālista.
 6. Dūla nesniedz medicīnisku palīdzību un medicīniska rakstura ieteikumus savai klientei vai medicīniskajam personālam. Dūlai - ārstniecības personai ir jānošķir, vai konkrētā situācijā viņa darbojas kā dūla vai kā ārstniecības persona.
 7. Dūla nav pakļauta medicīniskajam personālam un darbojas vienīgi savas klientes interesēs.
 8. Dūla apmācībā īpaši kritiski izvērtē to, kāda veida atbalstu un pakalpojumus viņa var piedāvāt klientēm. Viņa klienti un nepieciešamības gadījumā arī dzemdību speciālistu vai citas personas informē par to, ka nav pabeigusi dūlu mācību programmu, un izskaidro, kādas zināšanas vai prasmes viņai jau ir, bet kādu varētu trūkt. Neskaidrību gadījumā dūla apmācībā konsultējas ar pasniedzējiem vai pieredzējušākām kolēģēm. Dūlas apmācībā darbu var pārraudzīt sertificēta dūla.
 9. Dūla apmācībā nesauc sevi par sertificētu dūlu savos informatīvajos materiālos, publicējot rakstus plašsaziņas līdzekļos un citur.

  III Dūlas un klientes attiecības
 1. Dūla ciena savu klienti, viņas uzskatus, vērtības, pārliecību un kultūrvidi, sniedzot konkrētajai klientei un situācijai atbilstošu atbalstu.
 2. Dūla attiecībās ar klienti un viņas ģimeni ir godīga un to pašu sagaida no savas klientes.
 3. Dūla ciena klientes lēmumus, lai kādi tie būtu.
 4. Dūla vienojas ar klienti par reāliem sadarbības mērķiem un nosacījumiem, tādējādi neradot klientei nepamatotas cerības vai gaidas.
 5. Dūla ar klienti noslēdz, vēlams, rakstveida vienošanos par sadarbību. Dūla veic savus pienākumus godprātīgi un pilda dotos solījumus. Dūla ir atbildīga par sniegto pakalpojumu kvalitāti.
 6. Dūla savlaicīgi informē klienti par šķēršļiem, kas varētu kavēt dūlu pildīt viņas pienākumus un nodrošināt klientei nepārtrauktu atbalstu.
 7. Dūla nodrošina, lai viņas prasītā atlīdzība ir taisnīga un saprātīga, ņemot vērā sniedzamo pakalpojumu saturu un apjomu. Dūla skaidri informē klienti par samaksas nosacījumiem un sniedzamajiem pakalpojumiem.
 8. Sadarbības rezultātā no klientes iegūto informāciju dūla nedrīkst izmantot savās vai kādas citas personas interesēs vai klientes ietekmēšanai.
 9. Ja dūla savas aizņemtības, personisku, morāli ētisku vai citu apsvērumu dēļ nevar sadarboties ar konkrētu klienti, viņa par to klienti informē, kā arī, ja kliente to vēlas, iesaka, kā un kur sameklēt citas dūlas atbalstu.

  IV Konfidencialitāte
 1. Dūla nodrošina visas ar klienti un viņas ģimeni saistītās informācijas konfidencialitāti. Šī informācija uzskatāma par dūlas profesionālo noslēpumu, un tās konfidencialitāte dūlai jānodrošina arī pēc tam, kad dūlas un klientes sadarbība beigusies.
 2. Konfidenciālās informācijas nodošana citām personām, tostarp sociālajos tīklos vai plašsaziņas līdzekļos, pieļaujama vienīgi ar klientes piekrišanu. Sadarbības laikā iegūtos rakstiskos materiālus un savas piezīmes dūla glabā drošā, citiem nepieejamā vietā.
 3. Konfidenciālā informācija var tikt apspriesta vienīgi profesionālos nolūkos ar citiem speciālistiem, piemēram, supervīzijā, ar nosacījumu, ka arī šie speciālisti ievēros konfidencialitāti.
 4. Ja dūla izmanto klientes informāciju savās lekcijās vai publikācijās, viņai jānodrošina klientes anonimitāte un personas datu aizsardzība.
 5. Ja dūlas darbā ar klienti piedalās cita persona, tad nepieciešama klientes iepriekšēja piekrišana. Dūla var veikt konsultēšanas procesa audio, video vai foto dokumentēšanu vienīgi ar klientes atļauju.
 6. Konfidencialitāte jāievēro attiecībā uz informāciju, ar kuru dūlas dalījušās mācību vai supervīzijas ietvaros, sociālo tīklu slēgtajās grupās, LDA biedru savstarpējā sarakstē un citur.
 7. Ja dūla atpazīst paaugstināta vai augsta riska apdraudējumu klientes vai viņas mazuļa fiziskajai, garīgajai vai sociālajai labklājībai, dūlai ir tiesības pārkāpt klientes informācijas konfidencialitāti, tiktāl, cik tas nepieciešams, lai šo apdraudējumu novērstu.

  V Ētikas pārkāpumu izvērtēšana

 1. Dūlu ētikas pārkāpumus, kā arī ar dūlu darbību saistītas ētiskas problēmas izvērtē LDA valde, nepieciešamības gadījumā piesaistot citas dūlas vai speciālistus.
 2. LDA valde izvērtē dūlu ētikas pārkāpumus pēc savas iniciatīvas vai, ja tā saņēmusi informāciju par dūlas neētisku rīcību no citas dūlas vai citas personas.
 3. Ja dūla pamana citas dūlas neētisku rīcību, viņa ziņo par to LDA valdei. Ja pārkāpums nav būtisks, dūla var aicināt neētisko rīcību pārtraukt un, ja tas tiek izdarīts, neziņot par to LDA valdei. LDA valde pieprasa dūlas, par kuras neētisko rīcību saņemta informācija, paskaidrojumus, kā arī citu informāciju, ja nepieciešams, un izskata jautājumu tuvākajā sēdē, bet ne vēlāk kā 60 dienas pēc sākotnējās informācijas saņemšanas. Ja dūla nav iesniegusi savus paskaidrojumus 30 dienu laikā, valde var izvērtēt viņas ētikas pārkāpumu bez šiem paskaidrojumiem, ņemot vērā tās rīcībā esošo informāciju.
 4. Izvērtējot ētikas pārkāpumu, LDA valde ņem vērā tā smagumu, dūlas attieksmi pret pārkāpumu un apņemšanos turpmāk dūlu ētikas pārkāpumus nepieļaut. LDA valde par Kodeksa pārkāpumu var dūlai izteikt brīdinājumu. Atkārtota pārkāpuma gadījumā dūla var tikt izslēgta no LDA.
 5. Valdes lēmums dūlai tiek nosūtīts pa e-pastu.
 6. Ja dūlai izteikts brīdinājums un dūla nav atkārtoti pieļāvusi ētikas pārkāpumus, divus gadus pēc lēmuma pieņemšanas brīdinājums uzskatāms par dzēstu. Ja dūla izslēgta no LDA atkārtotu ētikas pārkāpumu dēļ, viņa var pretendēt uz atkārtotu iestāšanos LDA piecus gadus pēc izslēgšanas. Šādā gadījumā dūlu mācības uzsākamas no jauna.
 7. Nepieciešamības gadījumā LDA valde var ieteikt konflikta atrisināšanai tajā iesaistītajām pusēm izmantot mediāciju vai citu konfliktu risināšanas metodi. Ja LDA valde uzskata to par vajadzīgu, pakalpojums var tikt apmaksāts no LDA līdzekļiem.
 8. Ja persona, par kuras pārkāpumu lēmusi LDA valde, to vēlas, jautājums tiek pārskatīts biedru sapulcē. Biedru sapulces lēmums ir galīgs.
 9. Ņemot vērā ētikas pārkāpuma izvērtēšanas rezultātus, LDA valde var izstrādāt rekomendācijas vai ierosināt grozījumus konkrētos LDA dokumentos, lai turpmāk izvairītos no situācijām, kas var novest pie dūlu ētikas pārkāpumiem, vai lai citādi uzlabotu dūlu darbu.

  VI Noslēguma jautājums
 1. Kodekss un tā grozījumi tiek pieņemti LDA biedru sapulcē.

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.