Dūlu darba principi

Pieņemti Latvijas Dūlu apvienības biedru sapulcē
2014. gada 19. februārī

Spēkā esošajā redakcijā pieņemti Latvijas Dūlu apvienības biedru sapulcē
2023. gada 25. februārī


I Vispārīgie noteikumi

 1. Sertificēta dūla ir profesionāla praktiķe, kura beigusi Latvijas Dūlu apvienības (turpmāk – LDA) apstiprinātu dūlu mācību programmu vai tai pielīdzināmu mācību programmu un sekmīgi nokārtojusi gala pārbaudījumus, saņemot dūlas sertifikātu. Dūla apmācībā ir pabeigusi vismaz dūlu mācību programmas pirmo kursu un saņēmusi par to apliecinājumu.
 2. Dūlu darba principi nosaka dūlas lomu, atbildību un darbības pamatnostādnes klientes un viņas ģimenes atbalstā. Tie ir saistoši visiem LDA biedriem, tāpat kā LDA statūti, Dūlu ētikas kodekss un ārstniecības iestāžu iekšējās kārtības noteikumi.
 3. Dūlu darba principi tiek ņemti vērā, vērtējot dūlas darbu, pilnveidojot mācību programmu, izskatot sūdzības un dūlu ētikas pārkāpumus.
 4. Dūla atbalsta klienti un viņas ģimeni grūtniecības, dzemdību un pēcdzemdību periodā. Dūlas atbalsts ir informatīvs, psiholoģisks un fizisks. Dūla nesniedz medicīnisko aprūpi.
 5. Dūla var piedāvāt atbalsta nepārtrauktību – būt gan pirmsdzemdību, dzemdību, gan pēcdzemdību dūla, gan atbalstīt klienti tikai vienā vai divos no šiem periodiem. Dūlas lomu definē kliente vai pati dūla.
 6. Dūla aktīvi izzina klientes vēlmes, vajadzības un vērtības, kā arī klientes individuālo skatījumu, kādu atbalstu viņa vēlas saņemt no dūlas. Dūla izskaidro, kādas ir viņas kompetences un atbalsta funkcijas. Dūla un kliente, vēlams, rakstiski vienojas par sadarbības nosacījumiem un abu pušu atbildības robežām.
 7. Dūla iepazīstas ar klientes vidi. Viņa palīdz rast informāciju un sniedz atbalstu atbilstoši klientes situācijai. Dūla vajadzības gadījumā iedrošina klienti vērsties pie citiem speciālistiem – vecmātes, ārsta, psihologa u.c.
 8. Dūla iedrošina un palīdz klientei meklēt un apjaust viņas resursus pozitīvai grūtniecības, dzemdību un pēcdzemdību perioda pieredzei, kā arī zīdīšanai.
 9. Dūla informē klienti par iespējamām izvēlēm konkrētajā situācijā, lai kliente varētu pieņemt informētu lēmumu. Tostarp dūla var izskaidrot klientei medicīnisko procedūru būtību, kā arī nepieciešamības gadījumā atgādināt klientei viņas iepriekš izteiktās vēlmes.
 10. Dūlas uzdevums nav aizstāvēt klienti citu aprūpes sniedzēju priekšā. Kliente pati savā aprūpes situācijā pieņem lēmumus, izdara izvēles un īsteno nodomus, kā arī nosaka un akceptē medicīnisko aprūpi.
 11. Dūla sekmē pierādījumos balstītas aprūpes saņemšanu, piedāvājot iepazīties ar medicīniskos pētījumos balstītu informāciju, taču respektē klientes vēlmes par to, kādā apjomā kliente vēlas šīs zināšanas gūt.
 12. Dūla respektē klientes tiesības uz personīgu viedokli, pat ja tas ir pretstatā pierādījumos balstītas aprūpes principiem.
 13. Dūla var strādāt par atlīdzību vai bez tās, iepriekš individuāli vienojoties ar klienti, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
 14. Dūla savā darbā ievēro konfidencialitāti.
 15. Dūla var veikt sabiedriski informatīvo darbu, organizējot apmācības vai izglītojot sabiedrību plašsaziņas līdzekļos.
 16. Dūla var izmantot LDA logo savās vizītkartēs un informatīvajos materiālos, informējot par to LDA valdi.
 17. Dūla ar klienti vienojas par brīdi, kad sadarbība tiek izbeigta.
 18. Dūla ved savu darba dienasgrāmatu.
 19. Ja dūla atpazīst paaugstināta vai augsta riska apdraudējumu klientes vai viņas mazuļa fiziskajai, garīgajai vai sociālajai labklājībai, dūla mudina klienti vērsties pēc attiecīgas palīdzības atbilstošā institūcijā vai pie atbilstoša speciālista. Ja kliente atsakās rīkoties vai ir nespējīga adekvāti izvērtēt savu vai sava mazuļa stāvokli un tā iespējamās sekas, dūlas pienākums ir rīkoties operatīvi un ziņot par situāciju attiecīgajai institūcijai vai speciālistam, kas var palīdzēt novērst apdraudējumu.

  II Dūlas atbalsts grūtniecības laikā
 1. Dūla ir gatava pietiekami bieži aprunāties ar klienti mazuļa gaidīšanas laikā, lai palīdzētu klientei, viņas partnerim vai citai atbalsta personai sameklēt un izprast esošo informāciju par grūtniecības laiku un dzemdībām, iedrošinot klienti apzināties gaidīšanas laika vienreizību un rosinot pieņemt informētus un apzinātus lēmumus saistībā ar grūtniecības problēmsituācijām un dzemdībām.
 2. Dūla palīdz klientei rakstīt dzemdību plānu, diskutē ar viņu par situācijām un apstākļiem, kas varētu veicināt vai kavēt plāna realizāciju dzīvē.
 3. Dūla ir atvērta klientes partnera līdzdalībai sarunās par dzemdību norisi, it īpaši, ja viņš vēlas būt klāt dzemdībās. Tāpat konsultācijās var piedalīties arī cita klientes atbalsta persona, kura plāno atbalstīt klienti dzemdībās.
 4. Dūla iesaka klientei vai klientei un viņas partnerim vai citai atbalsta personai fiziskos un psiholoģiskos vingrinājumus, elpošanas un meditācijas tehnikas, ko izmantot, lai uzlabotu pašsajūtu grūtniecības un dzemdību laikā, kā arī atbalsta veidus dzemdībās.
 5. Dūla ar klienti pārrunā klientes bailes saistībā ar dzemdībām un palīdz rast resursus to pārvarēšanai.

        III Dūlas atbalsts dzemdību laikā

 1. Dūla ir klātesoša klientes dzemdībās atbilstoši klientes vēlmēm un vajadzībām. Kamēr klientei dūlas fiziska klātbūtne nav nepieciešama, dūla var sniegt klientei atbalstu attālināti.
 2. Dūla nevada dzemdību gaitu, bet palīdz klientei ļauties dzemdību procesam un piedzīvot to pēc iespējas saskaņā ar klientes personīgajām vērtībām.
 3. Sākoties dzemdībām, dūla var ierasties pie klientes mājās vai dzemdību nodaļā stacionārā atkarībā no klientes vēlmēm un saskaņā ar savstarpējo vienošanos. Lēmumu par došanos uz dzemdību nodaļu stacionārā vai dzemdību speciālista aicināšanu uz mājām plānotu mājdzemdību gadījumā pieņem kliente.
 4. Dzemdību laikā dūla klientei nodrošina nepārtrauktu atbalstu, proti, dūla nevar vienlaikus sniegt atbalstu vairākām klientēm, taču dūla dzemdību laikā var parūpēties par savām pamatvajadzībām. Ja dzemdību laikā sākušās dzemdības citai klientei, dūla korekti viņai paskaidro, ka uz dzemdībām ierasties nevarēs, kā arī sazinās ar aizstājējdūlu, ja ar šo klienti bijusi vienošanās par aizstājējdūlas piesaistīšanu.
 5. Ja dūla nevar ierasties dzemdībās, viņa nodrošina aizstājējdūlas piesaistīšanu, iepriekš par to vienojoties ar klienti.
 6. Gadījumos, kad kliente neatrodas mediķu uzraudzībā un dūla atpazīst, ka klientei sācies izstumšanas periods, vai piedzimst mazulis, dūla izsauc neatliekamo medicīnisko palīdzību un paliek pie klientes vismaz līdz brīdim, kad ierodas speciālists, kas to var sniegt.
 7. Dzemdību dūla seko līdzi un ievēro ārstniecības iestāžu prasības, tostarp attiecībā uz izmeklējumiem (plaušu rentgens, Covid-19 tests u. tml.), kuriem jābūt veiktiem, lai dūla varētu piedalīties klientes dzemdībās.
 8. Dzemdību laikā dūla ģērbjas maiņas apģērbā un ievēro personisko higiēnu.
 9. Dūla var palīdzēt klientei piefiksēt kontrakcijas, to sākuma un beigu laikus, un vajadzības gadījumā šo informāciju nodot medicīniskās aprūpes sniedzējiem.
 10. Dūla klientes vietā neuzdod jautājumus dzemdību speciālistam un neatbild uz viņa jautājumiem, izņemot konkrētas situācijas, kad kliente to lūdz darīt.
 11. Dūla zina, kādu atbalstu viņa var sniegt klientei dažādu dzemdību sarežģījumu brīžos, bet neiebilst klientes vēlmēm vai dzemdību speciālistu ieteikumiem.
 12. Ja kliente to vēlas, dūla dzemdību atvieglošanai var izmantot nemedicīniskus atsāpināšanas paņēmienus – masāžu, aromterapiju, rebozo u.c.
 13. Dūla palīdz fiziski aprūpēt klienti – pasniedz nepieciešamo, pietur, palīdz ieņemt kādu pozīciju, apģērbj un padzirda.
 14. Vajadzības gadījumā dūla var atbalstīt klientes partneri, iedrošinot, mierinot vai skaidrojot notiekošo.
 15. Dūla paliek ar klienti līdz dzemdības ir noslēgušās un var piedāvāt savu atbalstu arī pēcdzemdību periodā. Dūla ir atvērta sarunām par klientes dzemdību pieredzi.
 16. Dūla vienojas ar klienti par to, kādā veidā dūla dzemdību laikā parūpēsies par savām pamatvajadzībām (ēšana, tualetes apmeklējums, rūpes par savu fizisko un emocionālo stāvokli, tostarp miegs, ja dzemdības ieilgst.

  IV Dūlas atbalsts pēcdzemdību periodā
 1. Dūla ar klienti pārrunā dzemdību pieredzi, lai dalītos, izanalizētu dzemdību laikā piedzīvoto un palīdzētu klientei apzināties notikušo. Dūla ir kopā ar klienti arī gadījumos, kad nākas sastapties ar negaidītiem dzemdību iznākumiem.
 2. Dūla palīdz uzsākt krūts ēdināšanu, pārrunāt zīdīšanas nozīmi, problēmsituācijas un iespējamos risinājumus.
 3. Dūla, vienojoties ar klienti, pēcdzemdību periodā var klientei palīdzēt darīt mājas darbus, iepirkties, pieskatīt bērnu.
 4. Dūla var palīdzēt klientei rast risinājumus saistībā ar mazuļa un vecāko bērnu audzināšanas praktiskajiem aspektiem, ieteikt palīglīdzekļus un papildus pieejamo atbalstu.
 5. Dūla var palīdzēt klientei adaptēties jaunajā situācijā un vajadzības gadījumā sniegt sociālo vai psiholoģisko atbalsta dienestu kontaktinformāciju.

  V Dūlas - ārstniecības personas darba principi
 1. Ja klientes dzemdības notiek ārstniecības iestādē, kas ir dūlas - ārstniecības personas darbavieta, dūla tajās var piedalīties, ja to pieļauj šīs ārstniecības iestādes politika. Taču dūla nedrīkst klientes atbalstu apvienot ar ārstniecības personas darba pienākumiem.
 2. Dūlas pienākumu pildīšanas laikā ir nošķiramas un nav izmantojamas ārstniecības personas medicīniskās kompetences konsultēšanā un medicīniska rakstura aprūpes nodrošināšanā.
 3. Dūlas pienākums ir nodrošināt aizstājējdūlu, ja pastāv varbūtība, ka klientes  atbalstīšanu nebūs iespējams apvienot ar saviem ārstniecības personas darba pienākumiem.

  VI Noslēguma jautājums
 1. Dūlu darba principi un to grozījumi tiek pieņemti LDA biedru sapulcē.